Uncle Tom's cabins : the transnational history of America's most mutable book /

"As Harriet Beecher Stowe's novel Uncle Tom's Cabin traveled around the world, it was molded by the imaginations and needs of international audiences. For over 150 years it has been coopted for a dazzling array of causes far from what its author envisioned. This book tells thirteen va...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Davis, Tracy C., 1960- (Biên tập viên), Mihaylova, Stefka (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2018.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: PS2954.U6 U53 2018
Sẵn có  Đặt Giữ