Soviet veterans of the Second World War : a popular movement in an authoritarian society 1941-1991 /

The first book-length study of Soviet veterans of the Second World War and their movement. Based on extensive research in Soviet archives and libraries, it analyses the fate of the millions who returned from the war with Germany.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Edele, Mark.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: D810.V42 S687 2008
Sẵn có  Đặt Giữ