Effects of acute ethanol intoxication on the memory circuitry in fruit flies (Drosophila melanogaster)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schultes, Katie.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành: 2008.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 2008 S386