Implications of TLR expression by 4T1 murine mammary carcinoma.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nair, Priyanka.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành: 2008.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 2008 N158