The good shepherd

Edward, the only witness to his father's suicide and a member of the Skull and Bones Society while a student at Yale, is a morally upright young man who values honor and discretion. These are the qualities that help him become recruited for a career in the newly founded Office of Strategic Serv...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm), Morgan Creek Productions., Tribeca Productions., American Zoetrope (Firm)
Tác giả khác: Damon, Matt. (Diễn viên), Jolie, Angelina, 1975- (Diễn viên), Baldwin, Alec, 1958- (Diễn viên), Blanchard, Tammy. (Diễn viên), Crudup, Billy, 1968- (Diễn viên), De Niro, Robert. (Diễn viên, Nhà sản xuất, Giám đốc), Dullea, Keir, 1936- (Diễn viên), Gedeck, Martina. (Diễn viên), Hurt, William. (Diễn viên), Hutton, Timothy, 1960- (Diễn viên), Pace, Lee. (Diễn viên), Sessions, John, 1953- (Diễn viên), Turturro, John, 1957- (Diễn viên), Robinson, James G. (Nhà sản xuất), Rosenthal, Jane, 1956- (Nhà sản xuất), Roth, Eric. (Biên kịch)
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Universal City, Calif. : Universal Pictures, 2007.
Phiên bản:Widescreen [ed.]
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Good shepherd
Sẵn có  Đặt Giữ