Slap shot

The coach of a third-rate hockey team signs up some rough and tough players to help his team win.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Kings Road Entertainment, Inc., Pan Arts (Firm), Universal Pictures (Firm), Universal Studios Home Video (Firm)
Tác giả khác: Wunsch, Robert J., Friedman, Stephen J., 1937-1996., Dowd, Nancy, 1945-, Hill, George Roy, 1921-2002., Newman, Paul, 1925-2008., Ontkean, Michael., Crouse, Lindsay., Warren, Jennifer, 1941-, Houser, Jerry, 1952-, Martin, Strother, 1919-1980., Bernstein, Elmer.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành:Universal City, Calif. : Universal Home Video, 2002.
Phiên bản:Twenty-fifth anniversary special edition.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Slap shot
Sẵn có  Đặt Giữ