The Bela Lugosi collection

This collection includes: Murders in the Rue Morgue (1932), The Black Cat (1934), The Raven (1935), The Invisible Ray (1936), and Black Friday (1940)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Laemmle, Carl, Jr., 1908-1979., Florey, Robert, 1900-1979., Ulmer, Edgar G. 1904-1972., Landers, Lew, 1901-1962., Diamond, David., Hillyer, Lambert, 1893-1969., Kelly, Burt., Lubin, Arthur, 1901-1995.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Spanish
French
Được phát hành:Universal City, Calif. : Universal, 2005.
Loạt:Franchise collection.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Bela Lugosi collection
Sẵn có  Đặt Giữ