The world according to Garp

Garp is a man whose life unfolds from cradle to grave in counterpoint to the dizzy, violent, cruel and casually destructive rhythms of our anxious age. Whilst Garp sees himself as a "serious" writer, his mother Jenny writes a feminist manifesto at an opportune time, and finds herself as a...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Warner Bros., Pan Arts (Firm), Warner Home Video (Firm)
Tác giả khác: Hill, George Roy, 1921-2002., Crawford, Robert L., Tesich, Steve., Williams, Robin, 1951-2014., Hurt, Mary Beth., Close, Glenn, 1947-, Lithgow, John, 1945-, Cronyn, Hume., Tandy, Jessica., Kurtz, Swoosie., Irving, John, 1942-
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Burbank, CA : Warner Home Video, c2001.
Phiên bản:Widescreen format.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: World according to Garp
Sẵn có  Đặt Giữ