Jane Eyre

Charlotte Bronte's story of an orphan who grows up to become governess of a mansion, and who carries a tormented love for a man named Mr. Rochester.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: BBC Video (Firm), Warner Home Video (Firm)
Tác giả khác: Amyes, Julian, 1917-1992., Dalton, Timothy, 1944-, Clarke, Zelah.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [United States] : Burbank, CA : BBC Video ; Warner Home Video, [2005]
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Jane Eyre
Sẵn có  Đặt Giữ