The Michael Flatley collection

Two features present Michael Flatley in stage presentations of modern Irish dance and music. The third feature (Michael Flatley gold) is a mix of Michael Flatley's greatest dances and autobiographical interviews with Michael Flatley.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Unicorn Entertainment Ltd., John Reid Enterprises., Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Mallet, David (Director), Morris, Nick., Flatley, Michael., Picheta, Andy., Orrom, Dione., Hardiman, Ronan.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Universal City, CA : Universal Studios, c2003.
Phiên bản:10th anniversary ed.
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Michael Flatley collection
Sẵn có  Đặt Giữ