Friday night lights

Odessa is an oil town in the western part of Texas that is home to the Permian High School Panthers, the football team with the best winning record. The city's economy is in a tailspin, but football is the one thing that brings all the people of Odessa together, and on Friday nights, as many as...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Explosions in the Sky (Musical group), Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Berg, Peter, 1964-, Thornton, Billy Bob., Black, Lucas, 1982-, Hedlund, Garrett, 1985-, Luke, Derek, 1974-, Hernandez, Jay, 1978-, Schliessler, Tobias., Reitzell, Brian., Torn, David., Bissinger, Buzz, 1954-
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành: Universal City, CA : Universal, [2005]
Phiên bản:[Widescreen ed.]
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: Friday night lights
Sẵn có  Đặt Giữ