K-PAX

A Manhattan psychiatrist, who thinks he's seen it all until he's assigned to analyze Prot, a psychiatric patient who claims to be from a distant planet called K-PAX. He is convinced that Prot is "a convincing delusional," but his cynicism turns to open-minded fascination as Prot&...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Universal Pictures Company., Intermedia Films., Universal Pictures (Firm)
Tác giả khác: Gordon, Lawrence, 1936-, Levin, Lloyd., Colesberry, Robert F., Leavitt, Charles L., Softley, Iain., Spacey, Kevin., Bridges, Jeff, 1949-, Woodard, Alfre, 1953-, McCormack, Mary, 1969-, Gerety, Peter., Williams, Saul., Mathieson, John, 1961-, McKay, Craig., Shearmur, Edward., Mingenbach, Louise., Beard, John., Brewer, Gene.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
French
Spanish
Được phát hành:Universal City, Calif. : Universal, [2002], ©2001.
Phiên bản:Collector's edition; widescreen version (2.35:first).
Những chủ đề:

Media Browsing

Chi tiết quỹ từ Media Browsing
Số hiệu: AV: K-PAX
Sẵn có  Đặt Giữ