The significance of female size and ventral coloration on male mate choice in the topaz cichlid, Archocentrus septemfasciatus.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lindsay, Adam.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành: 2004.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 2004 L7485