Genetic diversity of flavobacterium columnare.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schneck, Jessica L.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Department of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành:2004.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 2004 S358
O 2004 S358 Sẵn có