Toxicity evaluation of selenium compounds on human prostate cancer and mouse erythroleukemic cells.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Satuh, Shirley Anuse
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành: 2003.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 2003 S131