The great breakthrough and its cause /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Simon, Julian Lincoln, 1932-1998.
Tác giả khác: Kuran, Timur.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Ann Arbor : University of Michigan Press, [2000], ©2000.
Loạt:Economics, cognition, and society.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: HB849.41 .S548 2000
Sẵn có  Đặt Giữ