Transforming California : a political history of land use and development /

"In Transforming California, Stephanie Pincetl argues that the transformation of nature in order to enhance economic development lies at the heart of much of the state's recent history. She sees late twentieth-century California on a path of continued environmental degradation, gripped by...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Pincetl, Stephanie Sabine, 1952-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Baltimore : Johns Hopkins University Press, [1999], ©1999.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: HD211.C2 P56 1999
Sẵn có  Đặt Giữ