Sports economics : current research /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fizel, John., Gustafson, Elizabeth., Hadley, Lawrence, 1945-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Westport, Conn. : Praeger, 1999.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: GV716 .S594 1999
Sẵn có  Đặt Giữ