Beer and circus : how big-time college sports is crippling undergraduate education /

"Murray Sperber takes us beyond the headlines and the public controversies to explore the profound and tragic impact of big-time intercollegiate athletics on undergraduate education. Sperber explodes cherished myths about college sports, particularly at "Big-time U's," the large...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sperber, Murray A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Henry Holt, 2000.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: GV351 .S63 2000
Sẵn có  Đặt Giữ