Shopping for identity : the marketing of ethnicity /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Halter, Marilyn.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Schocken Books, [2000], ©2000.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: E184.A1 H214 2000
Sẵn có  Đặt Giữ