Underfed and overfed : the global epidemic of malnutrition /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gardner, Gary T., 1958-
Tác giả của công ty: Worldwatch Institute.
Tác giả khác: Halweil, Brian., Peterson, Jane A.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, DC : Worldwatch Institute, [2000], ©2000.
Loạt:Worldwatch paper ; 150.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: TX360.5 .G37 2000x
Sẵn có  Đặt Giữ