The fortunes of the humanities : thoughts for after the year 2000 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gilman, Sander L.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Stanford, Calif. : Stanford University Press, [2000], ©2000.
Những chủ đề:

Skillman Lower Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Lower Level
Số hiệu: AZ183.U5 G55 2000
Sẵn có  Đặt Giữ