The end of the past : ancient Rome and the modern West /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schiavone, Aldo.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Italian
Được phát hành: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2000.
Loạt:Revealing antiquity ; 13.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: DG311 .S35 2000
Sẵn có  Đặt Giữ