Philosophizing art : selected essays /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Danto, Arthur C., 1924-2013.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley : University of California Press, [1999], ©1999.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: N71 .D33 1999
Sẵn có  Đặt Giữ