What, after all, is a work of art? : lectures in the philosophy of art /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Margolis, Joseph, 1924-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, [1999], ©1999.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: N7445.2 .M26 1999
Sẵn có  Đặt Giữ