What, after all, is a work of art? : lectures in the philosophy of art /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: Margolis, Joseph, 1924-
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat:University Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, [1999], ©1999.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: N7445.2 .M26 1999
Disponible  Fer una reserva