A companion to the philosophy of science /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Altres autors: Newton-Smith, W.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat:Malden, Mass. : Blackwell Publishers, 2000.
Col·lecció:Blackwell companions to philosophy ; 18.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: Q175.3 .C65 2000
Disponible  Fer una reserva