Reasoning with the infinite : from the closed world to the mathematical universe /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Blay, Michel, 1948-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
French
Được phát hành: Chicago : University of Chicago Press, 1998.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: QC133 .B5313 1998
Sẵn có  Đặt Giữ