The poetics of transition : Emerson, pragmatism, & American literary modernism /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Levin, Jonathan, 1960-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Durham : Duke University Press, 1999.
Loạt:New Americanists.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: PS228.M63 L48 1999
Sẵn có  Đặt Giữ