The women of Grub Street : press, politics, and gender in the London literary marketplace, 1678-1730 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McDowell, Paula.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1998.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: PR8476 .M38 1998
Sẵn có  Đặt Giữ