The women of Grub Street : press, politics, and gender in the London literary marketplace, 1678-1730 /

Guardat en:
Dades bibliogràfiques
Autor principal: McDowell, Paula.
Format: Llibre
Idioma:English
Publicat: Oxford : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1998.
Matèries:

Skillman Upper Level

Detall dels fons de Skillman Upper Level
Signatura: PR8476 .M38 1998
Disponible  Fer una reserva