Approaches to teaching Stowe's Uncle Tom's cabin /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ammons, Elizabeth., Belasco, Susan, 1950-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Modern Language Association of America, 2000.
Loạt:Approaches to teaching world literature.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: PS2954.U6 A66 2000
Sẵn có  Đặt Giữ