Rationing : talk and action in health care /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: King Edward's Hospital Fund for London.
Tác giả khác: New, Bill.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London : King's Fund : BMJ Pub. Group, 1997.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: RA412.5.G7 R38 1997x
Sẵn có  Đặt Giữ