Magpies, monkeys, and morals : what philosophers say about animal liberation /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Taylor, Angus, 1945-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Peterborough, Ont. ; Orchard Park, N.Y. : Broadview Press, [1999], ©1999.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: HV4708 .T39 1999
Sẵn có  Đặt Giữ