Japanese colonialism in Taiwan : land tenure, development,and dependency, 1895-1945 /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ka, Chih-ming, 1956-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Boulder, Colo. : Westview Press, [1995], ©1995.
Loạt:Transitions--Asia and Asian America.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: HD2017 .K3 1995
Sẵn có  Đặt Giữ