The expression of wild-type p-53-activated fragment (WAF1) in HeLa cells treated with taxol.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bills, Daniel A.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Department of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành:1997.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 1997 B596e
O 1997 B596e Sẵn có