A study of the evolution of mouthbrooding in Cichlids by statistical analysis of the cytochrome b gene found in mitochondrial DNA.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eshelman, Kathryn.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Department of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành:1996.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 1996 E76s
O 1996 E76s Sẵn có