The use of mitichondrial ribosomal DNA for algal and protistan phylogenetic analysis.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Goff, Megan.
Tác giả của công ty: Lafayette College (Easton, Pa.). Dept. of Biology.
Định dạng: Luận văn Sách
Được phát hành: 1996.
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: O 1996 G612u