The classification of the finite simple groups /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gorenstein, Daniel.
Tác giả khác: Lyons, Richard, 1945-, Solomon, Ronald.
Định dạng: Không biết
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:Providence, R.I. : American Mathematical Society, ©1994-<©1996>
Loạt:Mathematical surveys ; no. 40.
Những chủ đề:

Skillman Upper Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Upper Level
Số hiệu: QA177 .G67 1994
Sẵn có  Đặt Giữ