Letters from Lafayette to Luzerne, 1780-1782; edited by Waldo G. Leland.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lafayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Du Motier, marquis de, 1757-1834.
Tác giả khác: La Luzerne, Anne-César, chevalier de, 1741-1791., Leland, Waldo Gifford, 1879-1966.
Định dạng: Không biết
Những chủ đề:

Special Collections & Archives - Library Use Only

Chi tiết quỹ từ Special Collections & Archives - Library Use Only
Số hiệu: AFL
Call Number: AFL Sẵn có