The Roots of rural poverty in central and southern Africa /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Palmer, Robin., Parsons, Neil.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Berkeley : University of California Press, 1977.
Loạt:Perspectives on Southern Africa ; 25.
Những chủ đề:

Skillman Lower Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Lower Level
Số hiệu: 330.967 R783
Sẵn có  Đặt Giữ