Corruption : a study in political economy /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rose-Ackerman, Susan.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Academic Press, [1978], ©1978.
Những chủ đề:

Kirby

Chi tiết quỹ từ Kirby
Số hiệu: JF1081 .R79
Sẵn có  Đặt Giữ