Impact of the war on the financial structure of agriculture.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tostlebe, Alvin S. 1894-
Tác giả của công ty: United States. Bureau of Agricultural Economics.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:[Washington, D.C.] : Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Economics, [1945]
Loạt:Misc. publ. no. 567.
Những chủ đề:

Skillman Lower Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Lower Level
Số hiệu: 338.1 T71
Sẵn có  Đặt Giữ