The costs of the world war to the American people /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Clark, John Maurice, 1884-1963.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành:New Haven : Yale university press; London : H. Milford, Oxford university press, for the Carnegie endowment for international peace: Division of economics and history, 1931.
Loạt:Economic and social history of the World War. American series.
Những chủ đề:

Skillman Lower Level

Chi tiết quỹ từ Skillman Lower Level
Số hiệu: 940.3183 C28e F v. 3